I det følgende redegøres for væsentlige dele af menighedsrådets virksomhed i det forløbne kirkeår.

Rammerne er, at vi har afholdt ordinært møde en gang månedligt. Derudover har de nedsatte faste udvalg og ad hoc-udvalg afholdt mødevirksomhed internt. Ud af huset-møder har der også været. Her tænker jeg først og fremmest møder med provstiet eller udvalg derfra, budgetudvalgsmøder og formandsmøder, hvor der typisk udveksles erfaringer, ideer og vedkommende problemstillinger.

Samarbejdet med kirkens medarbejdere sætter vi højt. Den daglige drift får vi et ganske godt billede af, da vores graver, som repræsentant for medarbejderne, deltager i langt de fleste menighedsrådsmøder.

Netop på medarbejderområdet har vi i årets løb fået hovedparten af arbejdsbeskrivelserne på plads for den enkelte medarbejder, så medarbejder såvel som arbejdsgiver er klar på krav og forventninger. MUS-samtaler er ligeledes gennemført for samtlige ansatte.

Økonomi:

"Der er underskud på betalingsbalancen". Sådan kan det lidt godmodigt udtrykkes for vores vedkommende her i Virklund sogn! Fra 2017 og til nu har vi haft store og tunge udgifter. Byggeriet kom til at overstige det budgetterede og bevilligede beløb, vi har opbrugt de frie midler, og vi kommer til at holde os stramt inden for det kommende budget. Når dette er sagt, er vi altså stadigvæk fulde af fortrøstning: Vi har fået meget for de penge, som vi altså ikke havde: et sognehus, som  danner rammen om så mange aktiviteter og en tiltrængt og ordentlig beplantning med bøgepur, som gør indgangen til kirkens område indbydende, lys og venlig.

Aktiviteter:

Året har budt på mange og meget forskellige aktiviteter i og omkring kirken. Der er blevet afholdt forskellige typer koncerter: nogle med professionelle kunstnere, andre med lokale musikere, og vores lokale Virklund-kor har optrådt ved forskellige lejligheder. Et medlemstal på ca. 40 sangere blandt de voksne og  det samme for børne- og spirekor taler vel for sig selv.

Udover den musikalske del danner Sognehuset og kirken  også ramme om:

"Nørkelklubben" , der mødes her hver anden onsdag

Babysalmesang - 2 hold

Pensionistforeningen har møde og aktiviteter her hver mandag

3. klasserne og vores kirke - og kulturmedarbejder arbejder sammen i forbindelse med fagdage

Konfirmationsforberedelsen er i gang fra efteråret

Fællessang og - spisning i Præstegårdshaven

Gudstjeneste  ved byfesten på festpladsen

Spejderne deltager bl.a. i BUSK - gudstjenesten og har også vovet sig ud i en overnatning i kirkerummet!

Fællesspisning en gang om måneden

Sogneaftner har vi også haft.  Vi har haft emner som "Overgangen til pensionisttilværelsen". Vi har været i Nordkorea med Jesper Grønkjær, og senest har vi  fået emnet "Sorg og sorgbearbejdelse" belyst ved Anette Kortegaard. Vi kan i vinter/foråret se frem til flere af slagsen. Der er også blevet plads til en sogneudflugt. Turen var velbesøgt og gik til Tirpitz ved Varde, hvor vi så det forholdsvis nyrenoverede bunkermuseum.

Hjemmesiden:

Den er dyr, men nødvendig. Jo flere, der frekventerer den, jo bedre! Der er taget fine billeder til den, og det er jo her, oplysninger om kirkens aktiviteter og alverdens spørgsmål og svar findes.  Som tillæg eller supplement til hjemmesiden annonceres i Den Lokale Avis, ligesom de sociale medier i form af Facebook også benyttes i begrænset omfang.

______________

Vi går det nye kirkeår i møde med oprejst pande, glade i sind og sjæl over de rammer og det aktivitetsniveau, der er at finde og som tilbydes i Virklund Kirke.

Planer for det kommende år:

Vi holder os inden for budgettet! Derfor kan det blive nødvendigt fremover at tage entre ved de arrangementer vi afholder.

Vi sætter fokus på begrebet frivillighed.

Vi ser frem til at istandsættelsen af vores kirkebænke gennemføres.

Vi vil lave et årshjul for det kommende år.

Vi vil se frem til svar på vores ansøgning om udvidelse af præstestillingen med 25%.

Vi vil se frem til fejringen af kirkens 25 års jubilæum.

/ Inger Christensen