Persondatapolitik

Vi skal efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Virklund Sogn kan kontaktes via virklund.sogn@km.dk eller på tlf. 8683 6377 SE nr. 60 93 72 14

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen.
Du kan kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk
  • på telefon: 33923390
  • pr. brev: Kirkeministeriet, att.: ”databeskyttelsesrådgiver”, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

Hvilke oplysninger behandles?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • tilmeldinger til babysalmesang, minikonfirmand, kor, konfirmandforberedelse, sogneaktiviteter, personregistrering mm.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • gældende lov tillagt den kirkelige myndighed.

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Andre offentlige myndigheder, hvor det er relevant (fx Familieretshuset, vielseskontoret, skifteretten)
  • Relevant personale i Virklund Sogn

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger i sikrede og fortrolige IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, eller på papir under aflåste forhold. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggøres eller destruktion.

Personoplysninger om dig opbevares så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning. 

Oplysningerne opbevares så længe det er aktuelt for sagsbehandlingen eller et relevant arrangement i sognet.

Dine rettigheder:

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder overfor Virklund Sogn. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Såfremt du mener, at behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 3319 3200. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.